บริษัท ไอบา จำกัด (Inventive Business Agency Co., Ltd.)

iba

บริษัท ไอบา จำกัด
72/516 ซ.ศาลาธรรมสพน์ 15 ถ.ศาลาธรรมสพน์
ต.ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 0-2487-4551 แฟกซ์ 0-2487-4550

Inventive Business Agency Co., Ltd.
72/516 Salathammasop Rd., Salathammasop District,
Khet Thawiwatthana, Bangkok 10170 Thailand
Tel. (662) 487-4551 Fax: (662) 487-4550

แผนที่ MAP

 

เส้นทางมาบริษัทด้วย Google map